Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Gergely Tünde EV (székhely: 2373 Dabas, Gróf Vay Sándor utca 25.; Adószám:58126134-1-33; e-mail cím: hello@flowdog.hu; telefonszám: +36 30 254 5573 „Flowdog”) 2023. augusztus 11. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre történő feliratkozás érdekében a www.flowdog.hu honlapon megadott személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai kezelésére a Gergely Tünde EV (székhely: 2373 Dabas, Gróf Vay Sándor utca 25.; Adószám: 58126134-1-33; e-mail cím: hello@flowdog.hu; telefonszám: +36 30 254 5573; „Flowdog”) jogosult.

A Flowdognál a hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a marketing és értékesítési osztályon dolgozó munkatársak, a Flowdog vezetősége. A Flowdog adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Flowdog a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli, a hírlevél küldéséhez a neve és e-mail címe megadása szükséges.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy a személyes adatai megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre, és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Flowdog-től, akkor jogosult a hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a Flowdog hírleveléről leiratkozik, akkor a Flowdog a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Flowdog az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a Flowdog jogszerűen járt el.

3. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

1. a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: Shopify Inc. 150 Elgin Street, Suite 800 Ottawa, ON K2P 1L4 Canada https://www.shopify.com info@shopify.com

2. az online hírlevélküldő rendszert üzemeltető szolgáltató: Mailchimp (512 Means Street NW, Suite 404 Atlanta, GA 30318 United States) info@mailchimp.com

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a Flowdog további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A Flowdog az Ön által hírlevélküldés céljából megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Flowdog a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Flowdog a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A Flowdog Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat, és a személyes adatait a Flowdog a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, illetve adathordozhatósághoz való jog.

6.1 Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a Flowdog-től arra vonatkozóan, hogy a Flowdog kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Flowdog kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Flowdog a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Kérheti a Flowdogtól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

Kérése esetén a Flowdog indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a hírlevélküldés esetén a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai törlése útján történik.

A Flowdog indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a Flowdog a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a Flowdog jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Flowdog a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a Flowdog átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

A Flowdog korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Flowdognak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Flowdog a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A Flowdog az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a Flowdog a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

7. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

 Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén  

    • felveheti a kapcsolatot velem,
  • Gergely Tündével a hello@flowdog.hu e-mail címen vagy a +36 30 254 5573 telefonszámon;  
  • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy  
  • bírósághoz fordulhat.
vasárnap,hétfő,kedd,szerda,csütörtök,péntek,szombat
január,február,március,április,május,június,július,augusztus,szeptember,október,november,december
Nincs elég termék készleten. Összesen [max] maradt
Kosár

A kosarad üres

Return To Shop

Megjegyzés a rendeléshez Megjegyzés szerkesztése
Becsült szállítási idő
Írd be a kuponkódot!

Becsült szállítási idő

Írd be a kuponkódot!

A kuponkód a pénztár oldalon élesíthető